Bichar Blogs

“उडेर जाऊॅ” मेरो नयाँ कोसेली ।

मेरो नयाँ कोसेली । 'उडेर जाऊॅ । ।' एउटा मीठो गीत तयार भएको छ । आफ्नो शब्दमा मलाई संगीतको लागि ...
Read More

Nepal pavilion with Buddha statue main attraction at Beijing Expo 2019

The Nepal pavilion set up in ‘Beijing Expo-2019’ has been the attraction of the visitors. The pavilion with a 15-feet ...
Read More